ព្រឹក​នេះ កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី ៣​ករណី​

ថ្ងៃអង្គារ 23 កុម្ភៈ 2021, 8:59

​ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​បញ្ជាក់​ពី​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​២៣​នាក់​ជា​ករណី​ឆ្លង​ចូល​សហគមន៍ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ «​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​២០ កុម្ភៈ​» សំខាន់​ទៀត​នោះ​ក្រសួង​បញ្ជាក់ថា រកឃើញ​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី​៣​ករណី​។​

ព្រឹក​នេះ កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី ៣​ករណី​
ព្រឹក​នេះ កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី ៣​ករណី​
ព្រឹក​នេះ កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី ៣​ករណី​
ព្រឹក​នេះ កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី ៣​ករណី​
ព្រឹក​នេះ កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី ៣​ករណី​
ព្រឹក​នេះ កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី ៣​ករណី​
ព្រឹក​នេះ កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ២៥​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​វីរុស​ប​ម្លែ​ង​ថ្មី ៣​ករណី​

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម