សាប៊ូ Liby

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ លក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃពុធ 1 កក្កដា 2020, 15:5

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ ដោយសាំងធម្មតា តម្លៃ៣.០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ២.៧០០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ លក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ លក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ លក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

PLB Banner on article detail