សាប៊ូ Liby

លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

ថ្ងៃអង្គារ 22 កញ្ញា 2020, 16:32

ក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង១០ Neymar ជាកីឡាករតែម្នាក់ដែលបានចុះកុងត្រាជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង​កីឡា Puma រីឯទឹកប្រាក់ដែលលោកទទួលបានដល់ទៅ ២៣​លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

 

ខាង​ក្រោម​នេះជា​កីឡាករទាំង១០ដែល​មាន​កុងត្រាហើយ​​ស៊ី​ថ្លៃ​ជាង​គេ​​​​ជាមួយ​​ក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើងល្បីៗនៅលើពិភពលោក

១. កីឡាករ Neymar ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Puma ទទួល​បាន ​២៣​លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​

លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

២. កីឡាករ Messi ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Adidas ទទួល​បាន ​១៨​លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

៣. កីឡាករ Ronaldo ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Nike ទទួល​បាន​ ១៥​លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

៤. កីឡាករ Mbappe ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Nike ទទួល​បាន​ ១៤​លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

៥. កីឡាករ Balotelli ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Puma ទទួល​បាន​ ៥​លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

៦. កីឡាករ Bale ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Adidas ទទួល​បាន​ ៤​លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

៧. កីឡាករ Griezmann ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Puma ទទួល​បាន ៣,៥​លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

៨. កីឡាករ Pogba ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Adidas ទទួល​បាន ៣លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

៩. កីឡាករ Verratti ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Nike ទទួល​បាន ២,៥លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

១០. កីឡាករ Salah ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ស្បែកជើង Adidas ទទួល​បាន ២,៥លាន​ផោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។ លំដាប់កីឡាករទាំង ១០ ដែលបានចុះកុងត្រាហើយស៊ីថ្លៃជាងគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងល្បីៗ

 

PLB Banner on article detail