អាវ​ក្រោះ​ដ៏​រឹងមាំ​របស់​ស្តេច Henry VIII ចក្រភព​អង់គ្លេស ឆ្នាំ 1509

ថ្ងៃសុក្រ 1 មេសា 2022, 20:23

​នេះ​ជា​អាវ​ក្រោះ​ការពារ​របស់​ស្តេច Henry VIII នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស (​សោយរាជ្យ​ក្នុង​រដ្ឋ​កាល​ឆ្នាំ 1509​។​

 

​គ្រឿង​សឹក​ដ៏​គួរឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ នឹង​រឹងមាំ​នេះ ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ការពារ​ស្តេច Henry VII ខណៈដែល​ព្រះអង្គ​លើស​ទម្ងន់ និង​ពិការ​ដោយ​ជំងឺ​ប្រគ្រីវ​។​

 

​វា​ទំនងជា​ត្រូវបាន​ពាក់​ដោយ​ស្តេច​Henry VIII ក្នុងអំឡុងពេល​យុទ្ធនាការ​យោធា​ចុងក្រោយ​របស់គាត់ គឺ​ការឡោមព័ទ្ធ Boulogne ក្នុង​ឆ្នាំ 1544 ដែល​គាត់​បាន​បញ្ជា​ផ្ទាល់​ទោះបីជា​គាត់​មាន​ជម្ងឺ​ក៏ដោយ​៕​

អាវ​ក្រោះ​ដ៏​រឹងមាំ​របស់​ស្តេច Henry VIII ចក្រភព​អង់គ្លេស ឆ្នាំ 1509
អាវ​ក្រោះ​ដ៏​រឹងមាំ​របស់​ស្តេច Henry VIII ចក្រភព​អង់គ្លេស ឆ្នាំ 1509
អាវ​ក្រោះ​ដ៏​រឹងមាំ​របស់​ស្តេច Henry VIII ចក្រភព​អង់គ្លេស ឆ្នាំ 1509
អាវ​ក្រោះ​ដ៏​រឹងមាំ​របស់​ស្តេច Henry VIII ចក្រភព​អង់គ្លេស ឆ្នាំ 1509
អាវ​ក្រោះ​ដ៏​រឹងមាំ​របស់​ស្តេច Henry VIII ចក្រភព​អង់គ្លេស ឆ្នាំ 1509

PLB Banner on article detail