ពន្លឺ​ចម្រុះ​ពណ៌ ទឹកកក​ដុះ​នៅ​អូ​តា​គី ក្រុង​ឈិ​ឈិ​ប៊ឹ ប្រទេស​ជប៉ុន

ថ្ងៃសុក្រ 19 កុម្ភៈ 2021, 11:33

​ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​បង្ហាញ​រូប​ដែលមាន​ពន្លឺ​ចម្រុះ​ពណ៌​នៃ​ទឹកកក​ដុះ​នៅ​អូ​តា​គី ក្រុង​ឈិ​ឈិ​ប៊ឹ នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន៕

ពន្លឺ​ចម្រុះ​ពណ៌ ទឹកកក​ដុះ​នៅ​អូ​តា​គី ក្រុង​ឈិ​ឈិ​ប៊ឹ ប្រទេស​ជប៉ុន
ពន្លឺ​ចម្រុះ​ពណ៌ ទឹកកក​ដុះ​នៅ​អូ​តា​គី ក្រុង​ឈិ​ឈិ​ប៊ឹ ប្រទេស​ជប៉ុន
ពន្លឺ​ចម្រុះ​ពណ៌ ទឹកកក​ដុះ​នៅ​អូ​តា​គី ក្រុង​ឈិ​ឈិ​ប៊ឹ ប្រទេស​ជប៉ុន
ពន្លឺ​ចម្រុះ​ពណ៌ ទឹកកក​ដុះ​នៅ​អូ​តា​គី ក្រុង​ឈិ​ឈិ​ប៊ឹ ប្រទេស​ជប៉ុន

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម