ប្រជាជន​កម្ពុជា ៥០ភាគរយ ទូទាំងប្រទេស កាន់កាប់​របរ​កសិក​ម្ម

ថ្ងៃពុធ 10 កុម្ភៈ 2021, 9:47

យោងតាម​ការអង្កេត​ចន្លោះ​ជំរឿន​កសិកម្ម​កម្ពុជា​ឆ្នាំ ២០១៩ បាន​បង្ហាញថា មានការ​កាន់កាប់​កសិក​ម្ម​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​សរុប ៧២៦ ០០០ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឬ​ស្មើនឹង ៥០ ភាគរយ​នៃ​គ្រួសារ​ទាំងអស់​នៅក្នុង​ប្រទេស។

 

បើតាម​របាយការណ៍​ប​ង្ហា​ញ​ថា សកម្មភាព​ដំណាំ មាន​ចំនួន ៨៨ ភាគរយ​នៃ​ការកាន់កាប់​កសិកម្ម​គ្រួសារ​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា និង ៧៥ ភាគរយ នៃ​ការកាន់កាប់​កសិកម្ម​ល​ក្ខ​ណៈ​គ្រួសារ បាន​រាយការណ៍​ពី​ការចិញ្ចឹម​បសុសត្វ ប​សុ​បក្សី ឬ​សត្វល្អិត៕

ប្រជាជន​កម្ពុជា ៥០ភាគរយ ទូទាំងប្រទេស កាន់កាប់​របរ​កសិក​ម្ម

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម