អ្នកដែលមានក្លិ​នមាត់មិនល្អ គួរធ្វើយ៉ាងណា ?

ថ្ងៃអង្គារ 17 វិច្ឆិកា 2020, 8:54

ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃមនុស្សពេញវ័យមានបញ្ហាខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អ នៅចំណុចខ្លះក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេ វេជ្ជសាស្ត្រ ដែលគេហៅថា ក្លិនស្អុយមាត់ (halitosis) វាច្រើនតែបណ្តាលមកពីការបរិភោគអាហារដែលមានផលប៉ះពាល់ ការជក់បារី ឬបញ្ហាស្ងួតមាតដើម្បីជួយកម្ចាត់ដង្ហើមមិនល្អ ដុសធ្មេញ ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

អ្នកដែលមានក្លិ​នមាត់មិនល្អ គួរធ្វើយ៉ាងណា ? អ្នកដែលមានក្លិ​នមាត់មិនល្អ គួរធ្វើយ៉ាងណា ?

ខ្ពុរមាត់ជាមួយទឹកសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប្រើអំបោះរូសធ្មេញ កោសសម្អាតអណ្តាតប្រើទឹកមាត់នៅពេលចាំបាច់ធ្វើឱ្យមានទឹកមាត់។

អ្នកដែលមានក្លិ​នមាត់មិនល្អ គួរធ្វើយ៉ាងណា ? អ្នកដែលមានក្លិ​នមាត់មិនល្អ គួរធ្វើយ៉ាងណា ? អ្នកដែលមានក្លិ​នមាត់មិនល្អ គួរធ្វើយ៉ាងណា ?

ដោយការទំពារអាហារសម្អាតធ្មេញឱ្យបានទៀងទាត់ឈប់ជក់បារីទៅជួបពេទ្យធ្មេញឱ្យបានទៀងទាត់ យ៉ាងហោចណាស់ ១ ឆ្នាំម្តងកុំញ៉ាំអាហារមានក្លិនមាត់ខ្លាំងញឹកញាប់ដូចជាខ្ទឹមជាដើម៕

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម