អ្នកមិនគួរបរិគោគសណ្ដែកសៀង ច្រើនពេកនោះទេ

ថ្ងៃពុធ 7 តុលា 2020, 15:57

សណ្ដែកសៀងត្រូវបានគេចាក់ទុកថាជា ជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់អាហារបរិគោគភាគច្រើន ជាការពិត ប្រេងសណ្ដែកសៀងត្រូវបានធ្វើចេញពិសណ្ដេកសៀង ។

អ្នកមិនគួរបរិគោគសណ្ដែកសៀង ច្រើនពេកនោះទេ អ្នកមិនគួរបរិគោគសណ្ដែកសៀង ច្រើនពេកនោះទេ

អ្នកដែលបានបរិគោគសណ្ដែកសៀង ក្នុងបរិមាណច្រើន អ្នកអាចនិងប្រឈមជាមួយ និងសារធាតុអ័រមូនស្ដេរ៉ូអឹតច្រើន ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នក មានជំងឺបាត់ការចងចាំ ឬធ្វើឲ្យក្មេងស្រីពេញវ័យមុនអាយុ និងបន្យាពេលការលួតលាស់ ផ្នែករាងកាយរបស់ក្មេងប្រសថែមទៀត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សណ្ដែកសៀងមិនមែនផ្ដល់ផល អាក្រក់ទាំងស្រុងនោះទេ ៕

អ្នកមិនគួរបរិគោគសណ្ដែកសៀង ច្រើនពេកនោះទេ អ្នកមិនគួរបរិគោគសណ្ដែកសៀង ច្រើនពេកនោះទេ
PLB Banner on article detail